Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Agentuur E-kiri

Nõmme Raadio Agentuuri hüüdlauseks on: "Kus tegijaid, seal nägijaid". Peameedia jätab sageli paljud sündmused kajastamata või vahel isegi moonutab vahendatavaid uudiseid vastavalt oma isandate poliitilistele- või majanduslikele huvidele. Püüame kajastada juhtumisi nii sõnas, kirjas kui pildis. Peamine osa informatsioonist jõuab raadioeetrisse, pildimaterjalid ja see osa, mis eetrisse saateaja tõttu ära ei mahu, avaldatakse vastavalt võimalustele Nõmme Raadio kodulehel.

Kuidas liituda?

Nõmme Raadio agendiks saamiseks piisab üksnes kui ausalt ja objektiivselt kajastada mõnda sündmust või uudist, mis on teile teatavaks saanud. Teretulnud on nii fotod kui kirjutised. Informatsioon tuleb stuudiole saata oma nime all. Nõmme Raadio Stuudio püüab omalt poolt kontrollida informatsiooni õigsust ja selle korrektsuse korral avaldatakse vastavalt võimalustele kas eetris või kodulehel. Tulenevalt agendi soovist, kasutatakse infoallika mainimisel kas agendi- või tema kodanikunime. Juhul kui agent ei soovi oma kodanikunime avalikustada, jätab Nõmme Raadio Stuudio tema nime ainult oma teada.

Kuhu ja kuidas?

Info tuleb saata e-mailiga aadressil Piltide või materjalide saatmisel palume jälgida, et e-maili kogusuurus ei ületaks 1MB. Liiga suuri e-maile ei pruugi e-maili serverid läbi lasta ja info ei jõua stuudioni. Kirjutis peab olema korrektselt vormistatud ja vaba liigsetest emotsioonidest ning vulgaarsetest väljenditest.

Vastutus

Agent vastutab täielikult esitatud informatsiooni õigsuse eest. Stuudio teeb omalt poolt kõik, et pahatahtlik laim või kuritegelikke eesmärke teenida võiv info filtreerida. Laimav agent kaotab koheselt oma staatuse ja tema avaldamine lõpetatakse. Stuudio ei vastuta agendi poolt esitatud valeinformatsiooni, laimu vms eest.

EV Põhiseadusest tuleneb isikule kohustus mitte teotada kellegi au ja head nime (EV Põhiseaduse § 17) ning samuti kohustus mitte õhutada rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist (EV Põhiseaduse § 12).

Võlaõigusseaduse § 1047 lõike 1 kohaselt on õigusvastane ebaõigete andmete avaldamine, kui avaldaja ei suuda näidata, et ta ei teadnud andmete ebaõigusest ega pidanudki seda teadma.

Kui õigusvastane laim leiab kohtus kinnitust, siis on kannatanul õigus laimajalt nõuda:

  • varalise ja/või mittevaralise kahju hüvitamist;
  • ebaõigete andmete ümberlükkamist ja/või
  • jätkuva laimamise lõpetamist
Rohkem infot Nõmme Raadio Stuudio kohta leiate klõpsides vastaval menüüvalikul.