Lõunatund Saatekava Kuula veebis
Nõmme Raadio
Nõmme Raadio
Rahva Raadio Selts
Meediapank
Teenused
Toimetus
Kontakt

Eesti Vabariigi võlg:
69 348 870 912,55 krooni


Sinu osa sellest võlast:
12 958,94 krooni


Meediapank
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Sissejuhatus
00:44:27
Ajupuit - hierarhia kõigile astmeile kuhjunud töötajad, kes on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile.
Ajutine kergendus - lõpp-positsiooni sündroomi arstliku ravi tulemus.
Algeri kompleks - idealistlik pettekujutlus pressi mõjujõu suhtes.
Alustage kõige tähtsamast - asendusvõte.
Ebakompetentsus - olematu suurus: ebakompetentsus + ebakompetentsus = ebakompetentsus.
Ebakompetentsuse tasand - positsioon hierarhias, kus töötaja on võimetu tegema seda, mida temalt nõutakse.
Edu - lõpp-positsioon ebakompetentsuse tasandil.
Edutamine - tõus ametiredelil, kompetentsuse tasandilt lähtudes.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Mul hakkab koitma, kuhu koer on maetud
00:28:31
Edutamiskoefitsient - edutamisvõimaluste arvuline väljendus.
Edutamiskõlblik - töötaja, kes täidab kompetentselt oma tööülesandeid, on edutamiskõlblik.
Eelhierarhioloogid - autorid, kes oleksid võinud kaasa aidata hierarhioloogilise mõtte arengule.
Efemeerne administroloogia - asendusvõte.
Ehituskompleks - hoonetega seotud kompleks.
Einstein, Albert - matemaatik ja meestemoodide looja.
Elektronarvutuslik ebakompetentsus - arvutite ebakompetentne kasutamine või arvuti enda ebakompetentsus.
Eluebakompetentsuse sündroom - nurjangumeeleolude põhjus.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Printsiip tegelikkuses.
00:23:21
Elukutseline automatism - ülim täpsus tavadest kinnipidamisel ja tulemuste ignoreerimine.
Erandid - erandeid Peteri printsiibist ei ole.
Esimene käsk - Hierarhiat tuleb säilitada.
Fonofiilia - ebanormaalne kiindumus häält edasikandvatesse ja salvestavatesse seadmetesse.
Gargantua monumentalis - hiiglaslike kalmistute, hauamonumentide ja mälestussammaste sündroom.
Hea alluv - oletatavasti hea juht; pettekujutelm.
Heepi sündroom - sümptoomide kompleks, mis näitab haige veendumust oma kõlbmatuses. Täheldanud D. Copperfield, kirjeldanud C. Dickens.
Hierarhia - organisatsioon, mille liikmed või töötajad on astendatud aukraadide, järkude või klasside järgi.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Näilised erandid.
00:48:45
Hierarhia, cheopslik ehk feodaalne - püramidaalne struktuur paljude madalama astme ja väheste kõrgema astme töötajatega.
Hierarhiline piirkoordumine - Ülikompetentsete ja üliebakompetentsete töötajate äraheitmine.
Hierarhiline regressioon - ebakompetentide ja kompetentide ühteviisi edutamise tagajärg.
Hierarhioloogia - ühiskonnateadus, mis uurib hierarhiaid, nende struktuuri ja funktsioneerimist; kõigi ühiskonnateaduste alus.
Hulli teoreem - Mitme patrooni ühendatud tõmme võrdub nende üksiktõmmete summa ja patroonide arvu korrutisega.
Hüperkaninofoobia kompleks - hirm, mida põhjustab ülemustes alluv, kes ilmutab potentsiaalseid juhivõimeid.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Tõmme ja edutamine - Press ja edutamine
00:30:22
Istumajäämine (koolilapse seisukohalt) - vt. Edu.
Jaani ja Jüri diversioon - ülemäärane avalikule arvamusele toetumine.
Juhivõimed - võimed, mis kvalifitseerivad töötaja edutamiskõlbmatuks.
Katalogofiilia - paberite klassifitseerimise maania.
Kiiga-kaaga sündroom - võimetus otsuseid langetada.
Kodofiilia, initsiaalne ja digitaalne - komme kõnelda sõnade asemel tähtede ja numbritega.
Kokad - leemekeetjad, mõned neist ebakompetentsed.
Kompetentsus - töötaja võimed (ülemuste hinnangu järgi) täita oma kohta hierarhias.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Juhitavad ja juhid - Hierarioloogia ja poliitika
00:43:14
Kompetentsuse tasand - positsioon hierarhias, kus töötaja teeb enam-vähem seda, mida temalt nõutakse.
Kompulsiivne ebakompetentsus - tippkompetentide juures ilmnev nähtus. (Vt. Tippkompetentsus.)
Kompulsiivne vahelduvus - alluvate segadusse ajamise võte.
Konvergentne spetsialiseerumine - asendusvõte.
Koordinaator - töötaja, kelle ülesandeks on ebakompetentsusest kompetentsust välja kurnata. Kord - taeva esimene seadus; hierarhilise instinkti alus.
Kuulake asjatundjate nõuandeid - asendusvõte.
Kõrvalejuhtiv teraapia - ravi, mis leevendab lõpp-positsiooni sündroomi.
Kõrvalküsimustele spetsialiseerumine - asendusvõte.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Mõtteidud ja eelaimused.
00:33:36
Käpardlikkus - seisund, millest võib juhuslikult teadlik olla ka töötaja ise, sagedamini aga siiski juhtkond.
Küpsuskoefitsient - hierarhia teovõimetuse mõõdupuu.
Lateraalne arabesk - pseudoedutamine, mis seisneb selles, et töötajale antakse uus tiitel ja uus töökoht.
Lauandus, ebanormaalne - hierarhioloogia haru, mis uurib hälbeid kirjutuslaudade ja muude töövahendite kasutamisel.
Loominguline ebakompetentsus - teeseldud ebakompetentsus, mis aitab vältida soovimatut edutamist.
Lõpp-positsiooni sündroom - ebakompetentsuse tasandile jõudmisega seotud tervisehäired.
Naerunõtrus - töötegemise asemel anekdootide rääkimine.
Noorus-on-ilus-aeg-kompleks - oleviku halvustamine ja mineviku sentimentaalne ülistamine, lõpp-positsioonile jõudmise märk.
Näivus saavutuste asemel - asendusvõte.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Hierarhioloogiline psühholoogia.
00:36:33
Papürofoobia - ebanormaalne iha laud puhtaks teha.
Papüromaania - haiglane paberite kuhjamine.
Partei - hierarhiline organisatsioon kandidaatide selekteerimiseks poliitilistele ametikohtadele.
Patroon - kõrgemalseisev isik, kes võib kiirendada töötaja edutamist hierarhias.
Perkussiivne sublimatsioon - vallandamine edutamise kaudu ehk trepist üles tõukamine; pseudoedutamine.
Peteri inversioon - sobivust asutuse jaoks hinnatakse kõrgemalt kui töösaavutusi.
Peteri invert - töötaja, kellele abinõu on muutunud eesmärgiks.
Peteri kaarhiil - varjatud või salajane kaarliikumine
Peteri kaarliikumine - manööver ülemnöögist möödapääsemiseks.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Peteri spiraal - Edu patoloogia
00:32:27
Peteri korollaar - Aja jooksul on igal ametikohal tendents minna töötaja kätte, kes on oma kohustuste täitmiseks ebakompetentne.
Peteri nüanss - erinevus pseudoresultatiivse ja lõpp-positsiooni sündroomi vahel.
Peteri palsam - Üks unts näivust võrdub ühe naela saavutustega.
Peteri paradoks - töötajatel mis tahes hierarhias ei ole tegelikult suurt midagi oma kolleegide ebakompetentsuse vastu.
Peteri pareering - pakutud ametikõrgendusest keeldumine. (Ei ole soovitatav.)
Peteri pehmendajad - vahendid, mis leevendavad ebakompetentsuse sümptoome.
Peteri platoo - ebakompetentsuse tasand.
Peteri preskriptsioon - rohi isiklike ja üldiste hädade vastu.
Peteri printsiip - Mis tahes hierarhias on igal töötajal tendents tõusta oma ebakompetentsuse tasandile.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Lõpp-positsiooni mittemeditsiinilised tunnused
00:36:53
Peteri profülaktika - untsivõrra preventiivi.
Peteri prognoos - Kulutage piisavalt aega tegutsemisvajaduse kindlakstegemise peale ja see vajadus kaob ära.
Peteri proov - tähtis ülesanne: kas te suudate oma patroonile motivatsiooni leida?
Peteri punnpositsioon - olukord, kus edutamistee on ülemnöögi poolt blokeeritud.
Peteri ravivahendid - vahendid, mis takistavad täielikku eluebakompetentsust saavutamast.
Peteri spiraal - tulutu paigalkeerutamine, mis ilmneb kõrgetasandilise ebakompetentsuse all kannatavate organisatsioonide juures.
Peterlik ajalookäsitus - hierarhioloogiateaduse rakendamine ajaloofaktide ja -sündmuste seletamiseks.
Proteþee - vt. Tõmbuja.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Tervis ja elurõõm ka siis, kui EK on null, kas reaalsus või viljatu unelm?
00:35:23
Pseudoresultatiivne sündroom - ülemäärasest pressist tulenevate tervisehäirete kompleks.
Päralejõudnu - lõpp-positsioonile jõudnu.
Pühamehed - head inimesed, aga ebakompetentsed vaidlejad.
Püsijõustik - õigel ajal pürgjõustikust loobumine.
Rigor schemae - ebanormaalne kiindumus skeemidesse, millega kaasneb huvi kahanemine reaalsuse vastu, mida need skeemid esitavad.
Saagi käima tõmbama - koosolekul mõne probleemi, soovitavalt peaaegu olematu või mitmeid kordi läbikedratu, esitamine ülimalt olulise ja kohest lahendamist vajavana.
Sisend - tegevus, mis kindlustab hierarhia reegleid, rituaale ja vorme.
Sokratese kompleks - loomingulise ebakompetentsuse vorm.
Substitutsioon e. asendusvõte - töötajate elupäästja Peteri platool.
Suupidamine - esimene tingimus pressi puhul.
Suvaline meetod - moodus, mis aeglustab ebakompetentsuse tasandile jõudmise tempot.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Loominguline ebakompetentsus.
00:31:51
Tabulatoorne gigantism - maniakaalne iha omada suurt kirjutuslauda.
Tabulofoobia privata - võimetus kirjutuslaudade olemasolu taluda.
Tasadus - loomingulise ebakompetentsuse võte.
Tippkompetentsus - harva esinev nähtus.
Tseesarlik transferents - ebamõistlik eelarvamuslikkus alluva välimuse suhtes.
Tunderõhulised terminid - neid hierarhioloogia ei kasuta.
Tõmbuja - töötaja, kes kasutab tõmmet.
Tõmme - mis tahes töötaja seotus temast kõrgemal seisva isikuga veresuguluse, hõimluse või tutvuse kaudu.
Uurige alternatiivseid meetodeid - asendusvõte.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Darvinistlik edasiarendus
00:34:12
Vabalt hõljuv apeks - juhataja, kellel pole ühtegi alluvat.
Vanasõnad - hierarhioloogiliste seebimullide varamu.
Vanemlusfaktor - alla suunatud surve, mis takistab kompetentsete töötajate tõusu ametiredelil.
Vastavad summad - summad, mida vajab prof. Peter.
Võimekustestid - populaarne võte, millega kiirendatakse töötajate lõpp-positsioonile jõudmist.
Võrdõiguslikkus - sotsiaalne süsteem, mis tagab Peteri printsiibi kõige kiirema ja vabama toime.
Väljaloputus, üles, alla või kõrvale - vastutusest kõrvalehoidmise võte.
Väljund - kasulik töö, mida tehakse.
Laurence J. Peter & Raymond Hull - PETERI PRINTSIIP - Peteri ravivahendid
00:32:46
Üldteemalise vestluse liin - tühjad, tähenduseta fraasid.
Ülemnöök - töötaja ametiredeli järgmisel astmel, kes on jõudnud oma ebakompetentsuse tasandile ja blokeerib teie edutamisteed.
Üliebakompetentsus - täielik väljundi ja sisendi puudumine; alus vallandamiseks.
Ülikompetentsus - oma tööga liiga hästi toimetulemine; ohtlik tunnus.
Ülim üleolek - asendusvõte, laialt levinud tööstuslike ja kaubanduslike hierarhiate kõrgematel tasanditel.
ww.youtube.com
Vaata ka: iigiteadused.tlu.ee
Pisut kobav ja kohmakas lisalugemine - VÕÕRAD MÕTTED
00:37:04
Puuris istus viis ahvi. Puuri lae alla riputati banaan, mille alla seati redel. Peagi läks üks ahv redeli juurde ja hakkas banaani poole ronima. Otsekohe pritsiti kõiki teisi ahve külma veega. Tekkis paanika ja ettevõtmine jäi katki. Mõne aja pärast üritas teine ahv banaani poole ronida, kuid tagajärg oli sama – teised uhuti külma veega üle. Varsti läks nii, et kohe, kui mõni ahv hakkas üles ronima, püüdsid teised teda takistada. Külma vett polnud enam vaja. Eksperimendi teises faasis võeti puurist üks “õpetatud” ahv välja ja tema asemele pandi uus, mujalt toodud ja “õpetuseta” ahv. Uus ahv nägi banaani, tahtis mööda redelit üles ronida, aga teised ahvid andsid talle lihtsalt tappa. Pärast järgmist katset ja keretäit ta juba teadis, et ronimisega kaasneb keretäis. Nüüd vahetati viiest ahvist järgmine taas uue vastu välja. Temagi läks redeli juurde ja temagi sai peksa. Ka esimene uustulnuk võttis tema karistamisest vaimustusega osa! Nii vahetati esialgu puuris olnud ahvidest välja ka kolmas, siis neljas ja viimaks viimane viieski. Iga kord kui uus ahv redeli juurde läks, ründasid teda teised. Neil ahvidel, kes teda kolkisid, polnud õrna aimugi, miks ei tohi redelist üles ronida või miks nad redelist ronijat kolgivad. Pärast kõigi esialgu puuris olnud ahvide väljavahetamist ei olnud ju ainsatki puuris olevat looma enam külma veega pritsitud. Sellegipoolest ei läinud enam ükski neist isegi redeli ligi, et banaani järele ronida, sest nad teadsid, et selline on tava!